Projekty

 

Naše škola je zapojena do projektů mezinárodní spolupráce škol, ve kterých žáci získávají zkušenosti se vzděláváním v jiných zemích a mají možnost tyto země poznávat prostřednictvím vzájemných návštěv. Také pracujeme na některých projektech zaměřených na zkvalitňování výukového procesu přímo na naší škole.

 


 

 


 

 


 

 


 

Projekty Sócrates-Comenius


Projekt E-twinning

 


 

Učíme se celý život

OA Olomouc je partnerem projektu „Učíme se celý život!“

Projekt „Učíme se celý život!“ má za cíl proškolit přes 2 tisíce obyvatel v 55 obcích do 2 tisíc obyvatel v regionech Svitavsko, Bruntálsko, Šumpersko a Olomoucko v základních dovednostech, které jsou nezbytné pro běžný život a které současně zvyšují uplatitelnost a konkurenceschopnost těchto obyvatel na trhu práce.

Projekt je zaměřen na místní obyvatele obcí do 2 tisíc obyvatel, kteří ukončili určitý stupeň vzdělání a vstoupili, popřípadě vstupují na trh práce. Jedná se o ekonomicky aktivní obyvatelstvo (tj. zaměstnaní i nezaměstnaní).

Vzdělávání budou probíhat v těchto pěti okruzích:

1)      Neznalost zákona neomlouvá aneb je zapotřebí znát svá práva a povinnosti!

2)      Finance pod kontrolou aneb jak na dluhy, úvěry a exekuce!

3)      Počítač a internet nám ušetří čas a peníze!

4)      Podnikání není věda

5)      Náš zákazník, náš pán? Jak na nekalé praktiky obchodníků!

Lektory jednotlivých výše uvedených kurzů budou jak středoškolští pedagogové odborných předmětů, tak i studenti 4. ročníků partnerských škol. 

Každý vzdělávací program se uskuteční v rozsahu 9 vyučovacích hodin (3 x 3). Minimální velikost jedné skupiny je 8 účastníků. Vzdělávání bude probíhat v odpoledních hodinách, především o víkendu. Všechny výše uvedené kurzy jsou zdarma a budou probíhat přímo v obcích, s největší pravděpodobností v prostorách základních škol.

Vzdělávací kurzy budou zahájeny v průběhu září 2014 a budou probíhat do konce června 2015.

 


 

Pokrok

OAOl je partnerem projektu Pokrok.

Projekt „POKROK – profesní rozvoj pedagogických pracovníků škol v Olomouckém kraji“ je společným projektem vzdělávací organizace a 2 partnerských středních škol. Hlavním cílem projektu je vytvoření komplexu vzdělávacích programů pro pedagogy základních a středních škol, zaměřených na profesní rozvoj pedagogů v oblasti nových výukových metod a forem výuky, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí a posílení mezipředmětových vazeb, nových směrů a možností využívání ICT ve výuce.

Hlavním cílem předkládaného projektu „POKROK – profesní rozvoj pedagogických pracovníků škol v Olomouckém kraji“ je vytvoření komplexu vzdělávacích programů v rámci DVPP. Na základě poptávky ze strany základních a středních škol bude soubor vzdělávacích programů sestaven z těchto kurzů:

P1 - Nové směry a možnosti využívání multimediální techniky a ICT ve výuce   (pro učitele ZŠ a SŠ)

P2 - Využívání e-learningu ve výuce (pro učitele ZŠ a SŠ)

P3 - Projektová výuka na 2. stupni základních škol

P4 - Projektová výuka v odborných ekonomických předmětech středních škol

P5 - Využívání dostupných softwarů při výuce odborných ekonomických předmětů na SŠ

P6 - Nové trendy ve využívání Internetu a sociálních sítí ve vzdělávání

V první části projektu bude tým odborných lektorů a garantů připravovat kompletní dokumentaci, spojenou s žádostí o akreditaci vzdělávacích programů pořádaných v systému DVPP v souladu s ustanovením zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Všechny programy DVPP budou realizovány formou kombinovaného studia s vyšším podílem distanční výuky, která bude probíhat formou e-learningu. V rámci přípravy spuštění jednotlivých programů (kurzů) DVPP dojde k vytvoření dvou výukových středisek DVPP pro prezenční část výuky na partnerských školách v Uničově a Olomouci.

Jednotlivé programy DVPP budou otvírány postupně tak, aby měli pedagogové možnost kombinovat vzdělávání v různých programech. Všechny programy budou v rámci projektu realizovány ve dvou bězích. Po každém běhu programu dojde k revizi programu a případné úpravě na základě výsledků průběžné evaluace programu.

Vzdělávací kurzy se uskuteční během roku 2014.

 


 

Projekt EKONOM

Název projektu:  Od teorie k praxi


Náš projekt je zaměřený na vyšší připravenost našich absolventů pro trh práce prostřednictvím zapojení vyššího podílu praktických a reálných případových studií z praxe do výuky odborných ekonomických předmětů s posílením vyššího podílu ekonomického zaměření odborných praxí našich studentů. Zkvalitnění a zefektivnění výuky odborných ekonomických předmětů dosáhneme především zapojením odborných soukromých firem, specializujících se na ekonomické činnosti (účetnictví, daňové poradenství, auditorství, finanční poradenství) do přípravy „případových studií“ - praktických příkladů vycházejících z reálného života a odrážejících především ne zcela klasické „učebnicové" příklady. Implementace těchto praktických příkladů do výuky bude kvalitnější přípravou našich žáků pro odborné praxe. Díky vytvoření pevnějších vazeb mezi školou a soukromými společnostmi zvýšíme podíl odborných praxí ve společnostech ekonomického zaměření a umístění našich žáků na odborných ekonomických pozicích.  Protože se náš projekt zaměřuje především na implementaci problematiky přípravy našich žáků na trh práce, bude projekt realizován ve 3. a 4. ročníku studijních oborů Obchodní akademie a Ekonomické lyceum.

Do projektu jsou zapojeny tyto odborné předměty: Ekonomika, Účetnictví, Ekonomické teorie, Práce ve fiktivním podniku, Ekonomický software a Ekonomická cvičení.

Praktické získávání dovedností na straně žáků 3. a 4. ročníku bude probíhat jednak v rámci přímé výuky odborných ekonomických předmětů, jednak v rámci souvislé odborné praxe u zaměstnavatelů v 1. pololetí školního roku 2014/2015. Tímto dojde k vytvořením nových, pevnějších a kvalitnějších vazeb mezi střední školou a zaměstnavateli tak, aby odborné praxe byly zaměřeny především na odbornou ekonomickou činnost našich žáků.
Do projektu je zapojeno celkem 6 pedagogů odborných ekonomických předmětů a 180 žáků naší školy.

Doba trvání projektu: 1. 4. 2014 – 31. 12. 2014
 

Zvolte jazyk

Přihlášení

Odebírání školních aktualit