EKONOMICKÉ LYCEUM

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Absolvent oboru Ekonomické lyceum si na základě studia všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů osvojí poznatky a dovednosti, které mu umožňují snadněji se rozhodovat o další vzdělávací cestě a lépe se adaptovat na podmínky ekonomicky orientovaného vysokoškolského studia nebo vyššího odborného studia.

Získá klíčové dovednosti potřebné pro studium ekonomických, respektive právních disciplín a pro řešení ekonomických problémů, zvláště dovednost ekonomicky myslet, analyzovat problémy, hledat různé způsoby a cesty jejich řešení, pohotově se rozhodovat, pracovat samostatně i v týmu. Získané dovednosti a návyky mu umožňují samostatné studium a práci s informačními zdroji.

Absolvent  získá složením maturitní zkoušky obecně odborné vzdělání, které mu umožní pokračovat ve studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole, zejména ekonomického směru.

Při přímém nástupu do praxe je absolvent oboru Ekonomické lyceum schopen rychle se orientovat a zapracovat. Získané vědomosti, dovednosti a návyky z oblasti všeobecného vzdělání a obecně odborného (ekonomického vzdělání) k tomu vytvářejí vhodné předpoklady.

KOMPETENCE ABSOLVENTA

Kompetence absolventa vymezují cílové požadavky na všeobecné i odborné vědomosti, dovednosti, návyky, postoje a další vlastnosti absolventa vzdělávacího programu a vyjadřují jeho dispozice k jednání a činnosti.

Zahrnují:

  • Klíčové kompetence, které jsou obecně použitelné a mají přenositelný charakter. Tyto kompetence umožňují zvládat obecné nároky jakéhokoli pracovního uplatnění i osobního života a usnadňují zaměstnatelnost. Prolínají všeobecným i odborným obsahem vzdělání.
  • Všeobecné kompetence, které vymezují široký poznatkový základ potřebný pro uplatnění člověka ve společnosti i v osobním životě a umožňují rozvoj osobnosti. Vytvářejí předpoklady pro celoživotní vzdělávání a přispívají k profesionalizaci a adaptabilitě každého jedince. Prolínají především všeobecným, ale ve větší či menší míře podle směru vzdělávání i odborným obsahem vzdělání.
  • Odborné kompetence, které zajišťují poznatkový základ potřebný pro získání odborné kvalifikace a pracovní uplatnění člověka. Významně ovlivňují schopnost absolventa uplatnit se na trhu práce, přizpůsobovat se jeho změnám a samostatně rozhodovat o své profesní kariéře. Prolínají především odborným, ale částečně i všeobecným obsahem vzdělání.

 Učební plán - platný od školního roku 2014/2015 počínaje 1. ročníkem

svp2-el
*hodinová dotace/ z toho půlené

Zpracovávám...

PRO VÍCE INFORMACÍ NÁS KONTAKTUJTE

Odesláním požadavku souhlasíte se zpracováním osobních údajů.


Pro odeslání opište text z obrázku