EVVO

CÍLE EVVO NA ŠKOLE

  • vést žáky k takovému myšlení a jednání, které je v souladu s udržitelností rozvoje, a  uvědomění si vlastní zodpovědnosti za další vývoj
  • objektivně informovat žáky o stavu a vývoji životního prostředí z hlediska udržitelného rozvoje a vést je k vytváření vlastních názorů a postojů
  • vést žáky k ekologicky zodpovědnému přístup k běžným denním činnostem – naučit je „ekologicky myslet a jednat“
  • propojovat poznatky a zkušenosti z různých oborů a uplatňovat tyto poznatky při řešení konkrétních environmentálních problémů v praxi
  • odborně připravovat pro kvalitativně nové přístupy v technicko-ekonomické a sociální oblasti
  • naučit žáky vnímat místo, ve kterém žijí, a cítit vlastní zodpovědnost za změny, které v něm probíhají
  • postupná ekologizace školy

 

REALIZACE EVVO NA ŠKOLE

Ekologická výchova je na OA realizována jako ucelený blok učiva v předmětu biologie (EL 1. ročník) a základy přírodních věd (OA 1. ročník). Environmentální prvky jsou začleněny do ŠVP většiny všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů.

 

Jako formu integrace jsme zvolili projekt. Pro žáky druhého ročníku je každý rok zvoleno průřezové téma a vyučující jednotlivých předmětů zadají žákům k výběru témata týkající se zvolené problematiky. Žáci zpracují seminární práce. Práce se hodnotí nejen po stránce obsahové a jazykové, ale hodnotí i se formální úprava práce a prezentace práce před třídou.

 

Žáci OA se účastní vědomostních, literárních, výtvarných i fotografických soutěží s ekologickou tematikou. Navštěvují výukové programy, přednášky a exkurze organizované ekologickými organizacemi.

Zpracovávám...

PRO VÍCE INFORMACÍ NÁS KONTAKTUJTE

Odesláním požadavku souhlasíte se zpracováním osobních údajů.


Pro odeslání opište text z obrázku