OBOR OBCHODNÍ AKADEMIE

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Vzdělávání vymezené vzdělávacím programem vytváří předpoklady pro získání odborné kvalifikace. Absolventi se uplatní v širokém spektru ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních činností ve všech typech organizací. Jedná se zejména o podnikové činnosti (zajišťování materiálu, investic a zaměstnanců, provádění hlavní činnosti, prodej), účtování v syntetické a analytické evidenci, vyhotovování písemností, hospodaření s finančními prostředky, využívání prostředků informační techniky, práci s informacemi a komunikaci.

Vzdělávací program je koncipován s ohledem na potřeby dalšího vzdělávání absolventů. Akcentuje všeobecné vzdělávání a široce profilující odborné vzdělávání a vytváří tak předpoklady pro celoživotní vzdělávání a seberealizaci absolventů oboru.

Vzdělávací program podporuje rozvoj obecně použitelných klíčových kompetencí, které umožňují zvládat obecné nároky jakéhokoli pracovního uplatnění i osobního života a usnadňují zaměstnatelnost absolventů.

Absolvent oboru Obchodní akademie se uplatní zejména v povoláních zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích včetně oblasti veřejné správy. Příkladem jsou povolání: ekonom, účetní, finanční referent, referent marketingu, sekretářka a další.

Absolvent je připraven také tak, aby po složení maturitní zkoušky mohl nastoupit do některé z forem terciárního vzdělávání, zejména ke studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole.

KOMPETENCE ABSOLVENTA

Kompetence absolventa vymezují cílové požadavky na všeobecné i odborné vědomosti, dovednosti, návyky, postoje a další vlastnosti absolventa vzdělávacího programu a vyjadřují jeho dispozice k jednání a činnosti.

ZAHRNUJÍ

  • Klíčové kompetence, které jsou obecně použitelné a mají přenositelný charakter. Tyto kompetence umožňují zvládat obecné nároky jakéhokoli pracovního uplatnění i osobního života a usnadňují zaměstnatelnost. Prolínají všeobecným i odborným obsahem vzdělání.
  • Všeobecné kompetence, které vymezují široký poznatkový základ potřebný pro uplatnění člověka ve společnosti i v osobním životě a umožňují rozvoj osobnosti. Vytvářejí předpoklady pro celoživotní vzdělávání a přispívají k profesionalizaci a adaptabilitě každého jedince. Prolínají především všeobecným, ale ve větší či menší míře podle směru vzdělávání i odborným obsahem vzdělání.
  • Odborné kompetence, které zajišťují poznatkový základ potřebný pro získání odborné kvalifikace a pracovní uplatnění člověka. Významně ovlivňují schopnost absolventa uplatnit se na trhu práce, přizpůsobovat se jeho změnám a samostatně rozhodovat o své profesní kariéře. Prolínají především odborným, ale částečně i všeobecným obsahem vzdělání.

Učební plán - platný od školního roku 2014/2015 počínaje 1. ročníkem

svp2-oa
*hodinová dotace/ z toho půlené

Zpracovávám...

PRO VÍCE INFORMACÍ NÁS KONTAKTUJTE

Odesláním požadavku souhlasíte se zpracováním osobních údajů.


Pro odeslání opište text z obrázku