PROJEKTY

Naše škola je zapojena do projektů mezinárodní spolupráce škol, ve kterých žáci získávají zkušenosti se vzděláváním v jiných zemích a mají možnost tyto země poznávat prostřednictvím vzájemných návštěv. Také pracujeme na některých projektech zaměřených na zkvalitňování výukového procesu přímo na naší škole.

   


Podpora vzdělanosti Obchodní akademie Olomouc

Obchodní akademie Olomouc je od 1. 9. 2019 zapojena do projetu Šablony II., který je realizován pod názvem Podpora vzdělanosti Obchodní akademie Olomouc

Délka projektu je 24 měsíců.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013841

Cíle projektu

·         Podpora společného vzdělávání

o    Personální podpora (např. školní asistent, speciální pedagog, školní psycholog, chůva)

o    Vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze

·         Podpora nových metod ve výuce

o    Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti

o    Výuka cizích jazyků metodou CLIL

o    Rozvoj dovedností v ICT

·         Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů (supervize/mentoring/koučink)

·         Spolupráce s rodiči a veřejností

·         Propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky

Jaké aktivity jsou podporovány?

·         Šablony na personální podporu: školní asistenti, speciální pedagogové, psychologové, sociální pedagogové, chůvy pro MŠ a kariéroví poradci

·         Další vzdělávání pedagogických pracovníků

·         Pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem

·         Vzájemná výměna zkušeností mezi pedagogy, tandemové vzdělávání

·         Projektová výuka

·         Zájmové kluby

 

Obchodní akademie Olomouc realizuje následující šablony:

2.III/5   Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele

2.III/6   Školní kariérový poradce

2.III/7   Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

2.III/8   Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi

2.III/9   Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ                                                 

2.III/10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv                                               

2.III/11 Tandemová výuka v SŠ                                                         

2.III/12 CLIL ve výuce v SŠ     

2.III/15 Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ                           

2.III/16 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)                         

2.III/17 Zapojení ICT technika do výuky v SŠ

2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem                     

2.III/21 Projektový den ve škole                                                       

2.III/22 Projektový den mimo školu   

   


Šablony pro SŠ a VOŠ v rámci projektu P-KAP OPVVV

Na konci kalendářního roku 2016 byla zveřejněna Výzva č. 02_16_035 a 02_16_042 Šablony pro SŠ a VOŠ I Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání žáků/studentů, a to s možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, školního kariérového poradce. Dále jsou podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce, aktivity rozvíjející ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. OAOl projekt realizuje ve školních letech 2017/2018 a 2018/2019. Žádost byla podána 19. 4. 2017.

Název projektu: Šablony pro SŠ a VOŠ v rámci projektu P-KAP OPVVV

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006200.

Realizace projektu proběhne prostřednictvím níže uvedených šablon:

 • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ
 • Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ        
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin   
 • Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)      
 • Tandemová výuka na SŠ
 • Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ                       
 • CLIL ve výuce na SŠ       
 • Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
 • Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
 • Zapojení ICT technika do výuky na SŠ   
 • Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem  
 • Podpora podnikavosti žáků SŠ prostřednictvím volnočasové aktivity - fiktivní firma                                                                  

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2017

Datum ukončení projektu: 31. 8. 2019.

    


   

Učíme se celý život

OA Olomouc je partnerem projektu „Učíme se celý život!“

Projekt „Učíme se celý život!“ má za cíl proškolit přes 2 tisíce obyvatel v 55 obcích do 2 tisíc obyvatel v regionech Svitavsko, Bruntálsko, Šumpersko a Olomoucko v základních dovednostech, které jsou nezbytné pro běžný život a které současně zvyšují uplatitelnost a konkurenceschopnost těchto obyvatel na trhu práce.

Projekt je zaměřen na místní obyvatele obcí do 2 tisíc obyvatel, kteří ukončili určitý stupeň vzdělání a vstoupili, popřípadě vstupují na trh práce. Jedná se o ekonomicky aktivní obyvatelstvo (tj. zaměstnaní i nezaměstnaní).

Vzdělávání budou probíhat v těchto pěti okruzích:

1)      Neznalost zákona neomlouvá aneb je zapotřebí znát svá práva a povinnosti!

2)      Finance pod kontrolou aneb jak na dluhy, úvěry a exekuce!

3)      Počítač a internet nám ušetří čas a peníze!

4)      Podnikání není věda

5)      Náš zákazník, náš pán? Jak na nekalé praktiky obchodníků!

Lektory jednotlivých výše uvedených kurzů budou jak středoškolští pedagogové odborných předmětů, tak i studenti 4. ročníků partnerských škol. 

Každý vzdělávací program se uskuteční v rozsahu 9 vyučovacích hodin (3 x 3). Minimální velikost jedné skupiny je 8 účastníků. Vzdělávání bude probíhat v odpoledních hodinách, především o víkendu. Všechny výše uvedené kurzy jsou zdarma a budou probíhat přímo v obcích, s největší pravděpodobností v prostorách základních škol.

Vzdělávací kurzy budou zahájeny v průběhu září 2014 a budou probíhat do konce června 2015.

    


Pokrok

OAOl je partnerem projektu Pokrok.

Projekt „POKROK – profesní rozvoj pedagogických pracovníků škol v Olomouckém kraji“ je společným projektem vzdělávací organizace a 2 partnerských středních škol. Hlavním cílem projektu je vytvoření komplexu vzdělávacích programů pro pedagogy základních a středních škol, zaměřených na profesní rozvoj pedagogů v oblasti nových výukových metod a forem výuky, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí a posílení mezipředmětových vazeb, nových směrů a možností využívání ICT ve výuce.

Hlavním cílem předkládaného projektu „POKROK – profesní rozvoj pedagogických pracovníků škol v Olomouckém kraji“ je vytvoření komplexu vzdělávacích programů v rámci DVPP. Na základě poptávky ze strany základních a středních škol bude soubor vzdělávacích programů sestaven z těchto kurzů:

P1 - Nové směry a možnosti využívání multimediální techniky a ICT ve výuce   (pro učitele ZŠ a SŠ)

P2 - Využívání e-learningu ve výuce (pro učitele ZŠ a SŠ)

P3 - Projektová výuka na 2. stupni základních škol

P4 - Projektová výuka v odborných ekonomických předmětech středních škol

P5 - Využívání dostupných softwarů při výuce odborných ekonomických předmětů na SŠ

P6 - Nové trendy ve využívání Internetu a sociálních sítí ve vzdělávání

V první části projektu bude tým odborných lektorů a garantů připravovat kompletní dokumentaci, spojenou s žádostí o akreditaci vzdělávacích programů pořádaných v systému DVPP v souladu s ustanovením zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Všechny programy DVPP budou realizovány formou kombinovaného studia s vyšším podílem distanční výuky, která bude probíhat formou e-learningu. V rámci přípravy spuštění jednotlivých programů (kurzů) DVPP dojde k vytvoření dvou výukových středisek DVPP pro prezenční část výuky na partnerských školách v Uničově a Olomouci.

Jednotlivé programy DVPP budou otvírány postupně tak, aby měli pedagogové možnost kombinovat vzdělávání v různých programech. Všechny programy budou v rámci projektu realizovány ve dvou bězích. Po každém běhu programu dojde k revizi programu a případné úpravě na základě výsledků průběžné evaluace programu.

Vzdělávací kurzy se uskuteční během roku 2014.

    


Název projektu:  Od teorie k praxi

Náš projekt je zaměřený na vyšší připravenost našich absolventů pro trh práce prostřednictvím zapojení vyššího podílu praktických a reálných případových studií z praxe do výuky odborných ekonomických předmětů s posílením vyššího podílu ekonomického zaměření odborných praxí našich studentů. Zkvalitnění a zefektivnění výuky odborných ekonomických předmětů dosáhneme především zapojením odborných soukromých firem, specializujících se na ekonomické činnosti (účetnictví, daňové poradenství, auditorství, finanční poradenství) do přípravy „případových studií“ - praktických příkladů vycházejících z reálného života a odrážejících především ne zcela klasické „učebnicové" příklady. Implementace těchto praktických příkladů do výuky bude kvalitnější přípravou našich žáků pro odborné praxe. Díky vytvoření pevnějších vazeb mezi školou a soukromými společnostmi zvýšíme podíl odborných praxí ve společnostech ekonomického zaměření a umístění našich žáků na odborných ekonomických pozicích.  Protože se náš projekt zaměřuje především na implementaci problematiky přípravy našich žáků na trh práce, bude projekt realizován ve 3. a 4. ročníku studijních oborů Obchodní akademie a Ekonomické lyceum.

Do projektu jsou zapojeny tyto odborné předměty: Ekonomika, Účetnictví, Ekonomické teorie, Práce ve fiktivním podniku, Ekonomický software a Ekonomická cvičení.

Praktické získávání dovedností na straně žáků 3. a 4. ročníku bude probíhat jednak v rámci přímé výuky odborných ekonomických předmětů, jednak v rámci souvislé odborné praxe u zaměstnavatelů v 1. pololetí školního roku 2014/2015. Tímto dojde k vytvořením nových, pevnějších a kvalitnějších vazeb mezi střední školou a zaměstnavateli tak, aby odborné praxe byly zaměřeny především na odbornou ekonomickou činnost našich žáků.
Do projektu je zapojeno celkem 6 pedagogů odborných ekonomických předmětů a 180 žáků naší školy.

Doba trvání projektu: 1. 4. 2014 – 31. 12. 2014

Zpracovávám...

PRO VÍCE INFORMACÍ NÁS KONTAKTUJTE

Odesláním požadavku souhlasíte se zpracováním osobních údajů.


Pro odeslání opište text z obrázku