ZKRÁCENÉ STUDIUM

(pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělávání)

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Absolvent je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti uplatní i při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru.

 

ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Délka a forma vzdělávání

1 rok v denní formě vzdělávání

 

Dosažený stupeň vzdělání

střední vzdělání s maturitní zkouškou

 

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání

  • přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. – § 83, dále § 16, 20, 63, 70
  • splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání v daném oboru vzdělání.

 

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace

Maturitní zkouška; dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem.

 

Profilová část maturitní zkoušky

Ředitel školy určí nabídku povinných zkoušek tak, aby je žák konal ze vzdělávací oblasti odborného vzdělávání.

Jedna z povinných zkoušek musí být konána formou praktické zkoušky nebo formou maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí.

 

UČEBNÍ PLÁN

svp-zkrac

PRAXE

2 týdny ve druhém pololetí prvního ročníku + 1 hod. týdně v rámci FIP

 

Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích se uskutečňuje aplikovaně v předmětech Písemná a elektronická komunikace a Práce ve fiktivním podniku.

Zpracovávám...

PRO VÍCE INFORMACÍ NÁS KONTAKTUJTE

Odesláním požadavku souhlasíte se zpracováním osobních údajů.


Pro odeslání opište text z obrázku